XVI Sesja Rady Miejskiej 

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 października 2012r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie miasta w roku 2012r.
 7. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Projekt uchwały RM w spr. podziału Miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu pn. "Mali Badacze", w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Projekt uchwały RM w spr. przystąpienia Miasta Sokołowa Podlaskiego do realizacji projektu pn. "Mali Badacze 2", w ramach Priorytetu IX., Działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych,
 13. Informacja Burmistrza Miasta o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
 14. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej
 

Liczba odwiedzin : 4076
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2012-10-12 15:23:10
Czas publikacji: 2012-10-12 15:23:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak