Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - obok gminy żłobki lub kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić inne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności:

 

  1. zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  2. gwarantuje dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  3. prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do jego wieku.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia  6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Oznacza to, że przed rozpoczęciem działalności żłobek lub klub dziecięcy musi zostać wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce funkcjonowania planowanej placówki.

Więcej w kwestii opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 - TUTAJ.

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl), prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Liczba odwiedzin : 2902
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Janusz Tokarski
Czas wytworzenia: 2015-01-02 14:25:37
Czas publikacji: 2018-12-20 14:32:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak