Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim 

 

Na podstawie art. 13 ust.1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/ informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21.

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Zdzisław Damian Bocian, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez email: ido@idoconsulting.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2017r.. poz.1875 z póź.zm./ oraz innych ustawach... - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni urzędnicy Urzędu Miasta oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

(-) Bogusław Karakula

 

Liczba odwiedzin : 137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2018-07-19 14:52:01
Czas publikacji: 2018-07-19 14:52:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak