KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Na podstawie art. 13 ust.1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE poz.  L 119 z 04.05.2016 r.) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski  z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21;
 2. Administrator – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski   wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@sokolowpodl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018r.. poz.994 z póź.zm.) oraz innych aktach normatywnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.);
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Sokołów Podlaski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski;
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 

Liczba odwiedzin : 217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2018-07-19 14:52:01
Czas publikacji: 2019-01-31 14:28:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak