Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych 

 

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w przypadku:

 

  1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru - wniosku o wykreślenie żłobka lub klubu dziecięcego, na formularzu RKZ-3 wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków/klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - poprzez Portal Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0),
  2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
  3. przekazania we wniosku o wpis do rejestru lub w załącznikach do wniosku, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
  4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,
  5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
 

Liczba odwiedzin : 32
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Błoński
Czas wytworzenia: 2018-12-19 10:13:54
Czas publikacji: 2018-12-20 14:31:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak