Zarządzenie Nr 116/2018 

 

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.  L. 2016. 119. 1), zwanego dalej „RODO”, w związku z przystąpieniem kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim,  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora tj.: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21.
 3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kandydat może się  skontaktować poprzez e-mail: ido@idoconsulting.pl  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora  Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim, w tym możliwość przystąpienia w charakterze kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zgodnie z ogłoszeniem i udział w procedurze konkursowej.

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (art. 63 ustawy)

 5. Podanie danych osobowych w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne lecz konieczne do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły i przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 6. Kandydatowi  przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Kandydatowi przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy kandydat uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO bądź ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą profilowane.
 9. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły zaś  po tym okresie archiwizowane i przechowywane przez okres wynikający z rozp.  Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)
 

Załączniki

Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

Data: 2018-07-17 13:45:43 Rozmiar: 98.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Mieczysław Sobieszczak
Czas wytworzenia: 2018-07-17 09:53:07
Czas publikacji: 2018-07-17 13:45:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak