Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXI/193/2018

Uchwała Nr XXXI/193/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Sokołów Podlaski instrumentem płatniczym.

2018-07-04 11:05:18
Uchwała Nr XXXI/192/2018

Uchwała Nr XXXI/192/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w mieście Sokołów Podlaski

2018-07-04 11:03:03
Uchwała Nr XXXI/191/2018

Uchwała Nr XXXI/191/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2018-07-04 11:01:07
Uchwała Nr XXXI/190/2018

Uchwała Nr XXXI/190/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/226/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokołowie Podlaskim i ustalenia Statutu Żłobka.

2018-07-04 10:59:37
Uchwała Nr XXXI/189/2018

Uchwała Nr XXXI/189/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski

2018-07-04 10:57:17
Uchwała Nr XXXI/188/2018

Uchwała Nr XXXI/188/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Miejskiej

2018-07-04 10:54:07
Uchwała Nr XXXI/187/2018

Uchwała Nr XXXI/187/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

2018-07-04 10:52:02
Uchwała Nr XXXI/186/2018

Uchwała Nr XXXI/186/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

2018-07-04 10:49:45