Rejestr instytucji kultury 

 

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Sokołów Podlaski, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publikowane i udostępnianie są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189):
 
 1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 2. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 3. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 4. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
 6. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru, w tym publikację w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 8. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  • odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  • odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 9. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej odbywa się na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony
  • do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej,
  • składający wniosek może uiścić opłatę w kasie Urzędu Miasta lub wpłacając na konto: Bank Pekao SA 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046.
 10. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
 11. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury, które znajdują się w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sokołowa Podlaskiego ul. Wolności 21, pok. 45, tel. 25 781 75 44. 

 

 

Załączniki

Rejestr instytucji kultury - aktualizacja styczeń 2015

Data: 2015-02-05 13:04:18 Rozmiar: 734.33k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 16793
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sokołów Podlaski
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Miller
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Miller
Czas wytworzenia: 2012-11-16 14:40:42
Czas publikacji: 2015-02-05 13:04:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak